Gmina Gorlice słynie z wielu udanych inicjatyw
i pomysłów w sferze kultury.
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice realizuje swoje zadania
w dziesięciu czynnie działających filiach (w Bielance, Bystrej, Dominikowicach, Klęczanach, Kobylance, Kwiatonowicach, Ropicy Polskiej, Stróżówce, Szymbarku, Zagórzanach)
oraz czterech bibliotekach publicznych (w Dominikowicach, Kobylance, Szymbarku, Zagórzanach).
 
Szczególną troską naszej pracy jest kultywowanie regionalnych tradycji i zachowanie wartości ludowych.
Od wielu lat OKGG organizuje imprezy tradycyjne, folklorystyczne, takie jak: Przegląd Kolędniczy Ziemi Gorlickiej, Przegląd Palm i Pisanek Wielkanocnych, Panoramę Kultur, Dożynki Gminne.
 
Drugą płaszczyznę działalności OKGG stanowi systematyczne prowadzenie kół zainteresowań takich jak: teatralne, instrumentalne, wokalne, taneczne, plastyczne - w zależności od potrzeb środowiska, a nawet potrzeb indywidualnych.
 
OKGG organizuje spotkania, przedstawienia i wyjazdy rozbudzające potrzebę uczestniczenia w kulturze przez duże "K". Są to wyjazdy do galerii, muzeów, teatrów.
  Organizuje imprezy pozwalające na konfrontację dziecięcych
i młodzieżowych amatorskich zespołów artystycznych, m.in.: Turniej Recytatorski "Poetyckie majówki".
 
Dużą imprezą współorganizowaną przez OKGG jest Międzynarodowa Jesień Literacka Pogórza, podczas której prezentują się literaci z Polski i z zagranicy.
W szkołach prowadzone są lekcje literackie.
 
Na co dzień OKGG stara się aktywizować życie kulturalne
w miejscowościach naszej gminy poprzez ścisłą współpracę
z wszystkimi placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi. Organizuje się wiele imprez o charakterze okolicznościowym typu Dni Seniora, Matki, Dziecka, tradycyjne "Andrzejki", czy "Mikołajki".
 
Na czas ferii zimowych i letnich opracowuje się specjalną ofertę dla dzieci i młodzieży celem wypracowania form ciekawego spędzania wolnego czasu.
 
Inspiracją do tworzenia i upowszechniania kultury
w naszej gminie są sukcesy naszych wykonawców i zespołów, które zdobywają wyróżnienia i nagrody w konkursach i przeglądach organizowanych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.
 
Działalność Ośrodka Kultury to także praca czterech bibliotek publicznych w: Dominikowicach, Kobylance, Szymbarku
i Zagórzanach. Biblioteki te są nie tylko źródłem wypożyczania książek - są miejscem dla czytelni i świetlic, w których dzieci
i młodzież ciekawie i bezpiecznie spędzają czas.
 
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice patronuje Zespołowi Folklorystycznemu "Beskidy". Repertuar zespołu to pieśni i tańce Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego oraz inscenizacje obrzędów.
 
Na terenie gminy działa również Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominikowicach.